Väse - planläggning för bostäder

Förslag

Söder om järnvägen och i direkt anslutning till Väse samhälle prövas nu planläggning för cirka 80 bostäder.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Väse tätort, i närheten av gamla skolan. Planområdet avgränsas i norr av ett dike (som fortsätter vidare västerut i den bäck som lokalt kallas för ”Fläskbäcken”), i väster av gamla skolan, infartväg och skogsmark i sydväst/söder och åkermark i öster.

Huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra byggande av cirka 80 bostäder i södra delen av Väse. Bebyggelsen är tänkt att bestå av av småhus i form av villor, par- och radhus med utformning och anpassning till platsen och omgivningens karaktär. Låga flerbostadshus är också möjligt att uppföra i delar av området. Husen byggs i grupper längs en ny väg, med skogspartier emellan. Den nya vägen ansluter till Storgatan via befintlig grusväg söder om gamla skolan. En mindre bro för gående och cyklister över diket som angränsar planområdet i norr är även tänkt att skapa en genare väg upp mot tågstationen och norra delarna av tätorten. Området har närhet till kollektivtrafik med tåg och buss och nära till rekreationsvärden i form av skogar, öppna åkermarker, strandängar och Vänern.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 7 september till 7 oktober 2022.

Handlingarna

Planhandlingarna samt utredningar som som legat till grund för planens utformning finns att läsa längst ner på denna sida.

Information

Den 22 september hölls ett ”Öppet hus”/informationstillfälle i matsalen i Väse skola där det fanns möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Synpunkter

Synpunkter senast den 7 oktober 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Helgetorp 1:1

Vem bygger?

-

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Åsa Lundgren , stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.