Herrhagen - detaljplan för bostäder inom kvarteret Anden

Förslag

Kommunen ska genom detaljplan pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus inom kvarteret Anden påi den norra delen av Herrhagen

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Området ligger i norra delen av Herrhagen. Herrhagen har en tydlig kvartersstruktur och det aktuella området ligger utanför den ursprungliga kvartersstrukturen och har historiskt utgjorts av parkmark. Området består idag av parkeringsplatser, garage och komplementbyggnader. Parkeringsområdet omges av parkmark och träd som kan omfattas av biotopskydd.

Bedömning

Området ligger i det som tidigare varit en viktig entrépunkt till Herrhagen från Haga och Östra stationen. Området är kraftig förändrat och viktiga gator har ersatts av parkmark. Platsen bör ses i ett lite större sammanhang för att lämplig markanvändning och bebyggelsestruktur ska kunna bedömas.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Buller
  • Markmiljö
  • Ev biotopskydd för träd

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan PM 553 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kv. Anden inom Herrhagen.

Vem önskar bygga?

Willhem

Vem äger marken?

Willhem Herrhagen AB och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Per Ander Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen