Herrhagen - Ny gångpassage över Herrhagsbangården

Byggnation pågår

Ny placering av gångpassage över Herrhagsbangården.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär detaljplanen?

På Herrhagsbangården finns en obevakad gångfälla som ansluter stadsdelarna Herrhagen med Lamberget. Den är ett säkerhetsproblem för oskyddade trafikanter som ska passera över fyra järnvägsspår på bangården, särskilt när kapaciteten på bangården ska öka. Gångfällan är också ett hinder för att kunna få maximal nytta av bangården. Befintlig gångpassage behöver flyttas söderut och det kommer även att innebära en bättre arbetsmiljö för de godsoperatörer som verkar på Herrhagsbangården.

Huvuddrag

Detaljplanen innebär att det område i detaljplan som säkerställer allmän gång- och cykelpassage över Herrhagsbangården flyttas cirka 70 meter söderut jämfört med nuvarande läge. Den kommer då att  endast korsa ett järnvägsspår. Flytten innebär att gång- och cykelvägarna som ansluter mot passagen behöver ges en ny sträckning.
Ett förslag till nya gång- och cykelvägar har tagits fram men den regleras inte fast i detalj utan flexibilitet finns till projekteringsskedet.

 

Samråd genomfördes under vintern 2022. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
Granskning genomfördes under våren 2022. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 10 februari - 10 mars 2022.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 23 maj - 8 juni 2022.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 22 juni 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 juli 2022.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.