Herrhagen- nya bostäder ovanpå parkeringsdäck

Planerad

Kommunen har utrett möjligheten att bygga nya bostäder på befintligt parkeringsdäck.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder.

Planområdet ligger vid Verkstadsgatan på Herrhagen, centralt i Karlstad.
Förslaget innebär att fem bostadsvåningar kan byggas ovanpå befintligt parkeringsdäck som är i två plan. Bebyggelsen planeras utföras med fyra huskroppar som placeras med gavlar mot Verkstadsgatan. Huskropparna kan sammanfogas i par med loftgångar för att skapa ett effektivt nyttjande av trapphus och hissar. Fasad i bottevåning mot Verkstadsgatan ska utformas med öppningar och entréer där så är möjligt.

Under sommaren 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget har efter samrådet revideras och var sedan utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till den 30 augusti 2019.
  • Informationsmöte hölls den 21 augusti 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 25 septemer 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 november 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Hybelejen 16

Vem bygger?

Karlstads Bostads AB

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.