Herrhagen - nya kontorslokaler

Förslag

Fastighetsägaren har begärt planbesked för att utreda möjligheten att bygga en ny kontorsbyggnad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger på Herrhagen mellan järnvägen och Verkstadsgatan, cirka 1 kilometer öster om centrum. Planområdet består av fastigheten Gjutaren 5. Närmast söder om planområdet ligger fortsättningen av huset och grannfastigheten Gjutaren 4, innehållande sporthall. Öster om planområdet finns ett kontorshus följt av bakomliggande bostadsbebyggelse. Åt väster ligger järnvägen och Hagaleden. I norr ligger Magasinsgatan följt av järnvägen.

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning och pröva möjligheten för nybyggnad av kontor genom påbyggnad med hänsyn till stadsbilden.

Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planförslaget som överensstämmer med gällande översiktsplan har varit på samråd enligt plan- och bygglagen.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 22 september - 20 oktober 2021.

Handlingarna

Handlingarna liksom utredningar som utgör dess underlag finns att läsa längst ner på denna sida.

Samrådsmöte

Digitalt samrådsmöte hölls tisdagen den 12 oktober kl 18:00-19.00. 

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Gjutaren 5

Vemäger marken?

Privat

Vem bygger

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.