Herrhagen - 68 lägenheter längs Karlagatan

Planerad

Willhem ska bygga ett flerbostadshus i fyra våningar med vindsvåning längs Karlagatan på Herrhagen. Det ska bli totalt 68 lägenheter, fasaden i milt ljusbeige tegel och balkongräcken i galvaniserat stål.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Flerbostadshus i fyra våningar

Den framtagna detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus i fyra våningar samt vindsvåning. Byggnadens östra fasad placeras i direkt anslutning till Karlagatan, i linje med befintlig byggnad strax norr om planområdet. I bottenplan är det möjligt att ha så kallade centrumfunktioner så som en mindre butik, restaurang, kontor eller liknande.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 30 april till den 28 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning från den 11 oktober till den 8 november 2018.
  • Stadsbyggndsnämnden antog detaljplanen den den 23 januari 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 18 februari 2019.
  • Willhem fick bygglov 19 juni 2019.
  • Tidplan för att bygga huset samt inflyttning är upp till fastighetägaren att bestämma. 
Flygbild över Glasberget på Herrhagen

Fakta om projektet

Typ av projekt

Privat byggprojekt

Vem bygger?

Willhem AB

Markägare

HB Herrhagsgatan

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.