Hultsberg - industrimark

Planerad

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Blandaren 3. Planen ger en utökning av byggrätt för industri- och/eller verksamhetsändamål.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget inom Hultsbergs industriområde i Karlstads kommun. Planområdet avgränsas av Körkarlsvägen och gränsar till naturmark i norr samt till en industrifastighet i öster.

Detaljplanen som antogs av stadsbyggnadsnämnden gör det möjligt att bygga en ny kontorsbyggnad inom fastigheten.

Kontorsbyggnaden placeras bakom den befintliga byggnaden och får en souterrängvåning och entrévåning med sju kontorsvåningar ovanpå. Den nya kontorsbyggnaden föreslås samverka med den befintliga byggnaden vad gäller material och utförande.

Planförslaget som är förenligt med kommunens översiktsplan var på samråd våren/sommaren 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget var utställt för granskning hösten 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 26 maj - 23 juni 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning 18 november - 20 december 2021.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 16 mars 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 12 april 2022.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om prokektet

Typ av projekt

Detaljplan för Blandaren 3

Vem bygger?

-

Markägare

Privat

Kommunens kontaktperoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.