Hultsberg - ny idrottshall

Klar

Detaljplan innebär att det kan byggas en attraktiv och modern idrottshall söder om Hultsbergsskolan. Tanken är också att det ska bli lättare trafikmässigt att lämna och hämta sina barn på skolan vilket i dagsläget sker på gatan.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Hultsbergsskolan behöver en ny idrottshall eftersom den nuvarande är relativt liten och i dåligt skick. Olika lösningar på ny lokal har undersökts och det alternativ som stadsbyggnadsförvaltning anser vara bäst är att placera hallen i anslutning till skolans södra sida. I samband med nybyggnation skulle även trafiklogistiken med personalparkering, hämtning och lämning av barn lösas på ett bättre sätt än det som idag sker på Nils Holgerssons väg.

Karta med förslaget inritat

Tidplan

  • Planen var ute på samråd 20 februari-20 mars 2017
  • Planen var utställd för granskning under tiden  23 maj - 13 juni 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 30 augusti 2017.
  • Planen vann laga kraft den 27 september 2017.

Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

 

 

 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av Eriksberg 1:1, Hultsbergs idrottshall

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.