Jakobsberg, etapp 1 - infrastruktur, gröna stråk och parker

Byggnation pågår

Första etappen av Jakobsberg börjar ta form och under hösten 2019 kommer vi börja bygga infrastrukturen. Vi anlägger nya vägar, gör om befintliga vägar och parkering samt skapar gröna stråk och parker för så väl människor som djur.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Första etappen i en ny stadsdel

När hela stadsdelen är klar kommer den ha plats för 4000 bostäder, sex nya parker, ett antal lekplatser, ett utegym och 15 hektar ängsmark. Det kommer finnas mobilitetscenter som samlar busshållplatser, cykel- och bilpooler och parkeringsplatser så att det blir lätt att resa grönt.  

Här kan du läsa mer om bostäderna i första etappen

På den här sidan beskriver vi de gator och parker som vi kommer att göra i den första etappen. Om du är intresserad av detaljerna för hela den här etappen kan du läsa i detaljplanehandlingarna längst ner.

Gröna stråk och parker

Ett viktigt arbete med den nya stadsdelen är att koppla ihop naturområdena på vardera sida om Rosenborgsgatan. Mariebergsskogen på ena sidan och Jakobsbergsskogen på andra sidan.

 

Illustrationsbild av utegym och promenadstråk.

I det gröna stråket som skapas mellan regionens hus och fotbollsplanerna kommer det finnas ett utegym. Här kommer vi plantera träd och ställa iordning sittplatser. Det gröna stråket blir en länk som ansluter spåren i Mariebergsskogen med spåren i Jakobsbergsskogen. Under sommarnätter anpassas och dämpas belysningen vid här så att fladdermössen kan flyga fritt. Intill Jakobsbergsskogen kommer vi även sätta upp fladdermusholkar.

Den stig som går från fågeltornet på östra sidan av Rosenborgsgatan kommer att leda till en park med spänger på den västra sidan av gatan. Under vägen skapar vi små tunnlar där grodorna kan ta sig igenom. Spängerna genom parken går det möjligt för djuren att röra sig fritt under och det blir naturskönt område för rekreation.

Illustrationsbild av parken med spång.

Vägar, VA, cykelvägar och parkering

Vi börjar med att lägga nya vatten- och avloppsledningar och dra in fjärrvärme till det nya bostadsområdet. Vi kommer även bygga om vägen samt gång- och cykelvägen längs Rosenborgsgatan. Gång- och cykelvägen blir lite bredare och banan för gående och cyklister är separerad. Vi byter belysningen längs sträckan och sätter nya träd längs gatan. När Rosenborgsgatan är färdigbyggd kommer delar av gatan få en ny hastighet på 40 km/h, bland annat förbi Vitsippans förskola och Mariebergs idrottsplats.

Längs med Mariebergs IP skapar vi bättre kanstensparkering. Vi kommer även göra ett antal p-platser vid infarten till Regionens hus längs Rosenborgsgatan och vid den nya passagen över till Mariebergsskogen. 

Från infarten till regionens hus blir det gång och cykelväg på båda sidor om Rosenborgsgatan.

Så har vi tänkt med parkering

Kommunen ställer iordning ett antal kantstensparkeringar för korttidsparkering men varje exploatör ska lösa parkeringen för sina bostäder. Vid den nya förskolan blir det ett antal platser på gården och några kantstensparkeringar längsmed gatan utanför entrén.

Ett antal av parkeringsplatserna vid Regionens hus försvinner. Hur många parkeringsplatser som det kommer finnas där i framtiden är upp till
fastighetsägaren. Detaljplanen för området gör det möjligt att ha parkering eller att bygga bostäder.

Begränsad framkomlighet för en tryggare arbetsmiljö

Arbetsområdet på Rosenborgsgatan sträcker sig från Fågelsångsvägen i norr till Flygfältsvägen i söder. Under tiden vi arbetar med Rosenborgsgatan kommer framkomligheten vara begränsad och busshållplatserna på sträckan kommer att flyttas lite. Vi kommer tidvis behöva stänga av delar av gatan och trafiken kommer att vara reglerad med ljussignaler. Detta gör vi som en säkerhetsåtgärd för de som jobbar med byggnationen. För att de ska kunna ha en trygg arbetsmiljö är det viktigt att begränsa hastigheten och trafikflödet vid arbetsområdet.

Tidplan

  • I oktober 2019 börjar vi bygga infrastrukturen och beräknar vara klara till sommaren 2021.
  • Våren 2020 beräknas byggnationen av två flerbostadshus komma igång.
  • Under våren 2020 börjar kommunen bygga förskolan Rödklövern.

Här kan du läsa mer om förskolan Rödklövern

Frågor, funderingar och synpunkter

Entreprenören för arbetet är Infrakraft och de kommer att meddela de fastighetsägare som blir direkt berörda av arbetet. Under hela byggnationens gång är du välkommen att höra av dig med dina frågor och synpunkter till mejladressen jakobsberg@karlstad.se
I den mejlkorgen är det flera medarbetare inom projektet som kan hjälpas åt med att svara på dina frågor och funderingar.
Du är även välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter, på telefonnummer 054- 540 00 00, så kan de vägleda dig till rätt person.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av infrastruktur som VA, gator, parker och parkering

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.