Jakobsberg - samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet med mera

För att avgöra vad som ska vara med i den miljökonsekvensbeskrivning som vi håller på att ta fram har du nu möjlighet att lämna dina synpunkter. Miljökonsekvensbeskrivningen är ett krav för att kunna göra en ansökan till Mark- och miljödomstolen för att få tillåtelse att genomföra det åtgärder som planeras i Västra Jakobsberg och för Kartbergsbron. Vi behöver ha dina synpunkter senast 18 maj 2022.

Om tillståndsansökan

Jakobsberg är ett viktigt stadsutvecklingsområde i Karlstad och har funnits med i kommunens översiktsplaner sedan 1990-talet. Detaljplanearbetet för planområdet Västra Jakobsberg har pågått sedan 2017. Genom Jakobsberg planeras Södra förbindelsen, en trafiklänk mellan Hammaröleden och Ullebergsleden. Den innebär bland annat byggande av Kartbergsbron samt nya vägar och anslutningar. För Kartbergsbron är detaljplanen fastställd och tillstånd ska sökas för vattenverksamhet.

De planerade åtgärderna inom Västra Jakobsberg och byggandet av Kartbergsbron har ett starkt samband till varandra då de påverkar samma miljövärden och samma vattenområde. Detta avgränsningssamråd genomförs för att kommunen planerar att göra en samordnad tillståndsansökan för Västra Jakobsberg och Kartbergsbron till Mark- och miljödomstolen avseende vattenverksamhet, Natura 2000 och artskydd samt att i ansökan även behandla strandskydd, miljökvalitetsnorm och miljöfarlig verksamhet.

Detaljplanen för Västra Jakobsberg är i granskningsskede. Planprocessen kommer att fortsätta parallellt, och efter, denna tillståndsprocess har klargjort tillåtligheten enligt miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivning

I detta avgränsningssamråd behandlas avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan. Avgränsningssamrådet sker som ett utökat samråd med en bred samrådskrets då åtgärderna bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Samråd - så lämnar du synpunkter

Kommunen önskar få in synpunkter på innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen senast den 18 maj 2022. Synpunkter eller frågor om den planerade ansökan kan lämnas skriftligen eller ställas på kommande samrådsmöte. Du kan mejla dina synpunkter till jakobsberg@karlstad.se.

Underlaget hittar ni i handlingarna på den här sidan. 

Samrådsmöte

Digitalt samrådsmöte kommer att hållas 27 april kl. 17-19. Ingen föranmälan krävs.

Länk till digitalt möte

Så hanteras synpunkterna 

Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse som kommer att bifogas tillståndsansökan. 

Vill du veta mer? 

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till jakobsberg@karlstad.se eller ringa projektledare Stefan Prochazka på telefonnummer 054-540 66 81

Läs mer om detaljplan för västra Jakobsberg (etapp två av Jakobsberg)

Läs mer om Kartbergsbron

Handlingar

Avgränsningssamråd_220407 3 MB