Jakobsberg - förskolan Rödklövern

Klar

Jakobsbergs första förskola, Rödklövern, står klar i den nya stadsdelen. Den nya förskolan ligger intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä. Förskolan blev klar sommaren 2021.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Förskolan ligger i anslutning till Jakobsbergsskogen och består av två flyglar i två plan med ett stort tillagningskök. I den västra flygeln finns två avdelningar för yngre barn med fin kontakt mot gården. I den uppglasade länken mellan västra och östra flygeln ligger en matsal där två avdelningar kan äta samtidigt. På det övre planet ligger tre avdelningar för lite äldre barn, personalutrymmen och ett torg med en sittgradäng.

Byggd av Värmländsk skog 

Större delen av förskolan Rödklövern består av trä som kommer från värmländska och mellansvenska skogar. Träd som togs ned i samband med etableringen av skolan har återanvänts, bland annat som delar av utemiljön.

Lekplats inspirerad av naturen

Gården har många platsbyggda lösningar av naturmaterial. Klassiska gungställningar och trehjulingsstall har ersatts av mer konkurrensfri lekmiljö som ska stimulera barnens kreativitet, könsblandad lek och mindre konfliktskapande situationer. Tanken är också att barnen som går på förskolan ska att göra många utflykter till Jakobsbergsskogen.

Aktuellt

Henrik Lander och Niklas Wikström assisterade vid bandklippningen.

Festlig invigning av Rödklöverns förskola

I ett moln av såpbubblor klipptes det blågula bandett och den nya förskolan Rödklövern förklarades invigd.

Rödklövern byggprojekt

Det byggs för fullt på Rödklövern

En fin ny förskolebyggnad är på plats. Nu pågår invändigt arbete och till våren väntar arbete med den nya utemiljön.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.