Jakobsberg, etapp 2 - bostäder, torg, parker på gamla flygfältet

Förslag

En ny stadsdel med cirka 3000-3500 bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Det är kommunens förslag till utveckling av området på och intill Karlstads före detta flygplats.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en stadsutveckling för blandad bebyggelse på Karlstads före detta flygplats. Planen ska möjliggöra en utbyggnad av en blandstad med cirka 3000-3500 bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Områdets struktur, stråk och bebyggelse ska förbinda planområdet med omgivande stadsdelar och natur- och rekreationsområden.

Områdets gröna värden ska tas tillvara i planens struktur och bevaras eller förstärkas så långt det är möjligt. Områdets kvalitativa läge vid Klarälven ska tillvaratas genom strandpromenad samt tillskapande av brygg- och båtplatser. Flygplatsens historia ska vara avläsbar i området. Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen ska kopplas ihop med ett rekreationsstråk längs stranden. Området förslås kopplas närmare  Knappstadviken genom nya broar. Den befintliga golfbanan ska till sin huvuddel kunna vara kvar och detaljplanen medger en ny klubblokal för golfverksamheten.

Området ska förses med effektiv kollektivtrafik via snabbusstrafik. Detaljplanen ger även stöd för genomfartstrafik mellan Hammaröleden och Ullebergsleden med en ny trafikkoppling söder om Karlstads centrum. Trafiken ska samsas med stadsdelens interna trafik på områdets huvudgata. Huvudgatan ska utformas som en stadsgata där trafiken anpassas till stadsdelens villkor där dess barriäreffekt ska minimeras. Parkering löses i gemensamma mobilitetscenter för att undvika parkering och biltrafik i övriga området i så stor utsträckning som möjligt.

Den befintliga vallen utmed Klarälven ska förstärkas, höjas något och förlängas i vissa delar för att skydda området mot översvämningar.

Planförslaget i korthet

• 40 stadskvarter
• En grundskola
• Fyra friliggande förskolor
• Bebyggelse i två till åtta våningar
• Bevarat flygledartorn
• Fyra mobilitetscenter med bland annat parkering
• Båtplatser för cirka 100-150 båtar.
• Badbassäng
• Cirka 3000-3500 bostäder
• Sex parker
• Tre torg/urbana platser
• Gröna stråk utmed vattnet och mellan bebyggelse för rekreation och arters spridningsmöjligheter
• Cirka 15 hektar ängsmark
• Ny trafikkoppling söder om centrum, del i den så kallade Södra Förbindelsen
• Plats för snabbusslinjen Karlstadsstråket
• Nya bryggor intill Klarälven
• Bevarad del av landningsbanan där ytor för rekreation och idrott integreras
• Förstärkt och förlängd vall utmed Klarälven till skydd mot översvämningar

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2014:900 kapitel 5, då planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, är av stort allmänt intresse och av stor betydelse.

Under vintern 2018/2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget har efter samrådet revideras och har nu varit föremål för granskning (enligt plan och bygglagen 5 kap 18 §).

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd fram till den 14 januari 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 26 oktober 2020.

Allmänt informations- och samrådsmöte

Allmänt informations- och samrådsmöte hölls den 10 december.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter senast den 26 oktober 2020.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/vastrajakobsberg, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Lämna synpunkter i 3D-modellen: Du kan nu även lämna synpunkter i 3D-modellen. Där kan du även publicera och läsa andras synpunkter.
Se 3D-modellen för Jakobsberg och lämna synpunkter.
Se en mobilvänlig 3D-modell för Jakobsberg och lämna synpunkter

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Västra Jakobsberg i 3D

Här kan du klicka dig runt området vid Västa Jakobsberg och se hur det kan komma att se ut. Du kan även lämna synpunkter i 3D-modellen. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Västra Jakobsberg.

Öppna mobilvänlig modell av Västra Jakobsberg

Handlingar

Plankarta med bestämmelser 2 MB
Planbeskrivning 21 MB
Samrådsredogörelse 598 kB
Illustrationsplan 2 MB
Miljökonsekvensbeskrivning 43 MB
Bullerutredning (2020-06-22) 8 MB
Dagvattenutredning (2019-04-08) 9 MB
Spill- och dricksvattenhantering (WSP 2019-07-01) 7 MB
PM Grundläggning (Sweco 2018-08-21) 1 MB
PM Vallutredning Jakobsberg (Tyréns 2018-06-07) 2 MB
Rapport Jakobsbergsområdet - invallning (Sweco 2018-06-12) 262 kB
Spridningsberäkningar (Sweco 2020-06-26) 2 MB
Inledande konsekvensbedömning av naturvärden (Calluna 2016) 2 MB
Artskyddsutredning i samband med planprogram för Jakobsberg (Calluna 2016) 20 MB
Inventering av fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar vid Jakobsberg (Pro Natura 2015) 4 MB
Groddjursinventering Jakobsberg (Sweco 2016) 2 MB
Inventering av fladdermöss (Ecocom 2016) 2 3 MB
Översiktlig naturvärdesinventering (Karlstads kommun 2012) 532 kB
Kompletterande inventering vid Västra Jakobsberg (Calluna 2019-08-19) 2 MB
Växtinventering inom Sommarro golf (Karlstads kommun 2015) 784 kB
Artskydds- och Natura 2000 utredning Västra Jakobsberg (Calluna 2020-09-03) 6 MB
Friluftslivets förändring vid genomförande av dp Västra Jakobsberg (Calluna 2020-09-03) 28 MB
MKN Vatten (Sweco 2020-01-15) 2 MB
Mobilitetsplan Jakobsberg (Ramböll 2020-02-10) 9 MB
Trafikkonsekvenser, rapport (Ramböll 2020-06-25) 810 kB
Trafikscenario Jakobsberg Utredning bussfält (WSP 2017-05-09) 1 MB
Förprojektering vall, typsektion (Wikon juni 2019) 3 MB
PM Hydrodynamik Kartbergsbro (WSP 2020-06-01) 1 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Västra Jakobsberg

Vem bygger?

Peab har markanvisning på del av byggrätten. Fler byggherrar kommer att anvisas i senare skede. Karlstads kommun kommer bland annat att bygga förskolor, skolor liksom gator och parker.

Markägare

Karlstads kommun är markägare men del av området upplåts till Sommarro Golf genom arrende.

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.