Jakobsberg - Romstad Kartbergsbron

Planerad

Kartbergbron kommer binda ihop Karlstads södra stadsdelar och är en viktig del i södra förbindelsen som är tänkt att avlasta trafiken i centrum. Bron löper från norra delen av Kartberget till norra delen av Jakobsberg. En cirkulationsplats mellan Kartberget och Romstad knyter ihop bron med den befintliga trafiken.

Kartbergsbron kommer bestå av en fil åt varje riktning för bil och buss samt gång- och cykelbanor som ligger i ytterkant längs båda sidor av körbanorna på bron. På så sätt kan vi binda ihop bil- och kollektivtrafiken samtidigt som vi skapar enkla gång- och cykelkopplingar mellan samtliga omgivande områden. Kartbergsbron är en del av södra förbindelsen.

Här kan du läsa mer om södra förbindelsen

Cirkulationsplats, cykeltunnlar och busshållplatser

På Kartbergssidan kommer det finnas en cirkulationsplats som kopplar ihop trafiken från bron till Skoghallsvägen och Ullebergsleden. Cirkulationsplatsen är tänkt att ligga strax söder om nuvarande korsningen av Ullebergsleden/Skoghallsvägen. För att förenkla för cyklister och gående kommer vi skapa tre tunnlar under bilvägen kring cirkulationsplatsen.

Vi bygger även två nya busshållplatser, en för Karlstadsbuss och en för Värmlandstrafik. Busshållplatsen för Karlstadsbuss kommer trafikeras av en ny snabbusslinje. Hållplatsen är tänkt att ligga mellan bron och cirkulationsplatsen på Kartbergssidan. Hållplatsen för Värmlandstrafik kommer ligga längs Skoghallsvägen, norr om cirkulationsplatsen.

Själva cirkulationsplatsen är ett detaljeplaneärende och beskrivs mer här. 

Utformning av bron

Eftersom bron kommer att utgöra ett nytt element i landskapet och förändra utsikten för boende i närområdet så kommer utformningen ske med omsorg. Med hjälp av en arkitektfirma vill kommunen skapa en bro som blir ett positivt inslag i stadsbilden. Höjden på bron vid båda brofästena kommer att anpassas så att du kan gå eller cykla längs strandlinjerna.

Preliminär tidsplan

  • Samråd med närboende februari 2019
  • ProjektTillståndsansökan beräknas skickas till mark- och miljödomstolen under mitten av 2022. 
  • Domslut kommer uppskattningsvis slutet 2023.
  • Preliminär byggstart 2024

Byggtiden beräknas till ca 18 månader.

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.