Katrineberg - en ny stadsdel med 1500 bostäder

Förslag

Planprogrammet syftar till att möjliggöra en ny stadsdel med sammanhållen bostadsbebyggelse. I området planeras också för parker, förskolor, torg och ett sammanhängande gatunät med goda kopplingar till omgivande stadsdelar. Programmet vill också möjliggöra en utveckling av friluftslivet och aktiviteter vid Vänern.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett nytt planprogram för Katrineberg. Planprogrammet föreslås ersätta gällande planprogram för Grundviken då detta i stora delar är inaktuellt efter beslut från Länstyrelsen som upphövde detaljplanen för Katrineberg. Föreslaget nytt planprogram innehåller ingen bostadsbebyggelse inom strandskyddat område och tar i större hänsyn till kända naturvärden. Förslaget innebär även åtgärder i strandzonen i syfte att stärka friluftslivet.

Förslaget till planprogram och miljökonsekvensbeskrivning har varit ute på samråd för att samla in information och synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede. På så vis kan ett så bra beslutsunderlag som möjligt skapas.

Tidplan

  • Planprogrammet var på samråd mellan 9 mars och 17 april 2020.

Samrådsmöte som skulle ägt rum den den 26 mars ställdes in och det gavs istället möjlighet att ställa frågor till planhandläggarna.

Planprogrammet kommer att efterföljas av en eller flera detaljplaner. I de efterföljande detaljplanerna kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter vid ytterligare tillfällen.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Planprogram för Katrineberg

Markägare

Karlstads kommun och privata

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.