Katrineberg - en ny stadsdel med 1500 bostäder

Förslag

Planprogrammet syftar till att möjliggöra en ny stadsdel med sammanhållen bostadsbebyggelse med tillhörande parker, förskolor, torg och ett sammanhängande gatunät med goda kopplingar till omgivande stadsdelar. Programmet syftar också till att möjliggöra en utveckling av friluftslivet och aktiviteter vid Vänern.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett nytt planprogram för Katrineberg. Planprogrammet föreslås ersätta gällande planprogram för Grundviken då detta i stora delar är inaktuellt med anledning av Länsstyrelsens beslut att upphäva antagen detaljplan för Katrineberg. Föreslaget nytt planprogram utesluter bostadsbebyggelse inom strandskyddat område och tar i större utsträckning hänsyn till kända naturvärden. Programmet innebär möjlighet till en ny stadsdel med sammanhållen ny bostadsbebyggelse med tillhörande parker, förskolor, torg och ett sammanhängande gatunät. Förslaget innebär även åtgärder i strandzonen i syfte att stärka friluftslivet.

Förslag till planprogram och miljökonsekvensbeskrivning är nu föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet 11 § och miljöbalken 6 kapitlet 15 §

Syftet med samrådet är att samla in information och synpunkter som berör programförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede. På så vis kan ett så bra beslutsunderlag som möjligt skapas.

Tidplan

  • Planprogrammet var på samråd mellan 9 mars och 17 april 2020.

Samrådsmöte som skulle ägt rum den den 26 mars ställdes in och det gavs istället möjlighet att ställa frågor till planhandläggarna, se kontaktuppgifter nederst på denn sidan.

Handlingar

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 17 april 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Planprogrammet kommer att efterföljas av en eller flera detaljplaner. I de efterföljande detaljplanerna kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter vid ytterligare tillfällen.

Frågor

Vid frågor kontakta:
stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson, anna.pettersson2@karlstad.se eller stadsbyggnadsarkitekt Marie Janäng, marie.janang@karlstad.se
det går även att skriva till kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Planprogram för Katrineberg

Markägare

Karlstads kommun och privata

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.