Katrineberg - en ny stadsdel med 1500 bostäder

Ska utredas

En ny stadsdel med sammanhållen bostadsbebyggelse ska växa fram i Katrineberg.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vinnare utsedd i arkitekttävling

Karlstads kommun har genomfört en arkitekttävling med syfte att ta fram en strukturplan och gestaltning för det nya området Katrineberg.

Här kan du läsa om tävlingen, vinnaren och övriga tävlingsbidrag.

Ett planprogram med syfte att peka ut inriktningen och möjliggöra den nya stadsdelen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2021. Under 2022 har Karlstads kommun genomfört en arkitekttävling för området.

Tävlingen är startskottet för detaljplanearbetet, och det vinnande bidraget kommer ligga till grund för detaljplaneläggningen. En vinnare utsågs i oktober 2022. Nu går arbetet vidare med en detaljplan för hela området.

Arbete pågår förnärvarande med att ta fram en detaljplan för området.

Till grund för detaljplanearbetet ligger det tidigare upprättade planprogrammet och det förslag som utsågs som vinnare i arkitekttävlingen som genomfördes under 2022.

I området planeras ca 1500-1800 nya bostäder, två förskolor, en ny stadsdelspark samt ett nytt torg. Även åtgärder i skogen och vid Vänern planeras i syfte att stärka friluftslivet och tillgängligheten till Vänern.

Tidplan

  • Planprogrammet var på samråd mellan 9 mars och 17 april 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna planprogrammet. Vid samma sammanträde gav stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för hela området.
  • Teknik- och fastighetsnämnd godkändes det vinnande förslaget – Bland stänk och flikar den 19 oktober 2022
  • Arbete med att utveckla förslaget Bland stänk och flikar planeras pågår mellan november – mars 2023. Därefter upprättas samrådsförslag till detaljplan. Preliminärt beslut om samråd oktober 2023.

I arbetet med detaljplan kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter vid två tillfällen, samråd och granskning.

Informationsvideo från samrådet under programskedet.
OBS! - Synpunkter på programmet kan inte längre lämnas.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Planprogram för Katrineberg

Markägare

Karlstads kommun och privata

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.