Klaramotet - mer handel och service i kvarteret Fanfaren

Ska utredas

Kommunen prövar genom detaljplan möjligheten att utöka byggrätten för handel och service i bottenvåning på planerade byggnader inom kvarteret Fanfaren.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Syftet med planändringen är att öka ytan för centrum- och handelsändamål i bottenvåningar i kv Fanfaren.

Kv Fanfaren har varit planlagd för kontorsbebyggelse redan i samband med att NWT byggde sitt nya kontor under 1990-talet. Inför det nu pågående bygget av kontor togs en ny detaljplan för kontor för att anpassa detaljplanen efter föreslagen bebyggelse. I samband med det gavs också byggrätt för 1500 kvm handel i syfte att bereda plats för kontorsservicefunktioner. Vid givet bygglov användes hela den ytan för att etablera en livsmedelsbutik. Det har i den fortsatt uthyrningen visat sig svårt att hyra ut bottenvåningarna för kontor varför man önskar öka ytan för servicefunktioner i bottenvåningen av planerade kontorsbyggnader.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen är föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § mellan 7 februari och 2 mars 2020.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd mellan 7 februari och 2 mars 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och på:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Synpunkter på planförslaget

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkoma senast den 2 mars 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg, jonas.zetterberg@karlstad.se, tel: 054-540 45 34.
Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Fanfaren

Vem ska bygga?

Privat

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.