Klaramotet - mer handel och service i kvarteret Fanfaren

Byggnation pågår

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att se om det går att utöka byggrätten för handel och service i bottenvåning på planerade byggnader inom kvarteret Fanfaren.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Syftet med planändringen är att öka ytan för centrum- och handelsändamål i bottenvåningar i kvarteret Fanfaren.

För detta kvareter fanns en detaljplan som gav möjlighet att bygga kontor och handel. I samband med bygglovsansökan stod det klart att ytan för servicefunktioner i bottenvåningen av planerade kontorsbyggnader var för liten och önskemål fanns om en ändring i detaljplanen. 

Planförslaget bedömdes vara förenligt med översiktsplanen.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 7 februari och 2 mars 2020.
  • Planförslaget är utställt för granskning mellan 12 mars och 3 april 2020
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 20 maj 2020.
  • Planändringen vann laga kraft den 24 juni 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Tillägg till detaljplan för kvarteret Fanfaren med mera

Vem ska bygga?

Privat

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.