Klara – kontor i fem våningar

Byggnation pågår

Här ska det kunna byggas kontor med i huvudsak fem våningar på fastigheten Fanfaren 1, mellan NWT-huset och E 18. Byggnaderna ska bilda en båge mot E18.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

En detaljplan har arbetats fram som ger möjlighet att bygga kontor med kompletterande servicefunktioner och hotell. Dessutom ges möjlighet att  uppföra ett parkeringsdäck i två plan mellan järnvägen och Gustav Anders gata. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår.

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd 22 september - 27 oktober 2014.
  • Planförslaget var utställt för granskning 25 november - 22 december 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
  • Planen vann laga kraft den 4 juni 2018.
  • Bygglov för kontor med livsmedelsbutik i bottenplan beviljades 20 juni 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Kv Fanfaren mm

Vem bygger?

Max fastigheter AB

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.