Klara - planprogram Karl IX:s gata

Ska utredas

Utformningen av Karl IX:s gata ska utredas i syfte att förbättra kapaciteten för biltrafik.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Utformningen av Karl IX:s gata har under lång tid utretts i syfte att förbättra kapaciteten för biltrafik. Gatan är den viktigaste tillfarten till centrum och har också en viktig funktion för kollektivtrafik och blåljustrafik. I samband med projektet Vikenförbindelsen har alternativa utformningar utretts och prövats. Nu finns en lösning som trafiktekniskt skulle förbättra funktionen på gatan. Gatan är också en viktig entré till staden och det år en viktig utformningsfråga hur miljön kring gatan utformas. Som en del i lösningen har också diskuterats en direktinfart mot Klara som skulle avlasta korsningar på Karl IX:s gata och ge en smidigare anslutning till de parkeringsanläggningar som finns i området. Det finns också idéer om att förbättra parkeringsmöjligheten i området genom att uppföra nya parkeringsanläggningar. I anslutning till infarten ligger Tingvalla IP som kommer bli möjlig för en annan markanvändning när funktionen ersätts på Sanna sportcenter.

Frågor att behandla i planarbetet

•    Områdets struktur och markanvändning.
•    Trafik och parkering
•    Trafikbuller
•    Risker med transporter av farligt gods på E 18

Handlingar

Plan-PM 1 MB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen