Dingelsundet - Nya bostäder och gång- och cykelväg

Byggnation pågår

Här ska det byggas ett 40-tal nya bostäder i form av villor, rad- och parhus i maximalt två våningar. Det blir en ny gång- och cykelväg längs med Margårdsvägen från Zakrisdalvägen till det nya bostadsområdet och kommunal vatten och avlopp. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Infrastruktur byggs av kommunen

Bostäderna byggs av privata aktörer men kommunen bygger gång- och cykelvägen längs med Margårdsvägen från Zakrisdalvägen till det nya bostadsområdet, lokalgator med enskilt huvudmannaskap i anslutning till de nya tomterna samt nya kommunala VA-ledningar, dagvattendamm och pumpstation.

Gatorna som ska ha enskilt huvudmannaskap kommer efter att de är färdigbyggda att överlämnas till en samfällighetsförening.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.
  • Kommunen startar byggnation av infrastrukturen våren 2022
  • Infrastrukturen ska färdigställas under året.

För tidplan för byggnation av bostäderna får du kontakta respektive byggherre. 

Handlingar kopplat till detaljplanen

Handlingarna från detaljplanearbetet finns att läsa längst ner på denna sida.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Typ av projekt

Byggnation av infrastruktur

Vem bygger?

Karlstads kommun bygger instratrukturen och Göteborgsuddens fastigheter AB bygger bostäder

Markägare

Ilanda fastigheter AB 

Kommunens kontaktpersoner

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen