Knappstad - Möjlighet för fler bostäder

Planerad

Kommunen har gjort en detaljplan med möjligheten att bygga nya bostäder inom del av fastigheten Knappstad 2:8 som ligger väster om Skoghallsvägen och järnvägen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger nära Vänern i sydvästra delen av Karlstad, cirka 5 kilometer från Karlstad centrum. Norr om planområdet ligger Margårdsängarna, som är betade strandängar och ett skogsområde. Margårdsvägen ansluter till planområdet norrifrån och fastigheten Knappstad 2:8 är privatägt.

Detaljplanen ger möjlighet till cirka 40 nya bostäder

Detaljplanen ger möjlighet till ett 40-tal nya bostäder i form av villor, rad- och parhus i maximalt två våningar. Centralt i området har det planlagts för parkmark och en dagvattendamm. Även en del befintlig naturmark har planlagts som natur. 

Under hösten 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen har efter samrådet revideras och varit utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 29 augusti och 30 september 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 23 septemer 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Vid frågor angående genomförandet av detaljplanen kontakta
projektledare Jenny Karlsson, jenny.karlsson@karlstad.se eller tfn 054-540 70 19

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Typ av projekt

Detaljplan för Knappstad 2:8

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen