Färjestad – nya bostäder längs Färjestadsvägen

Klar

Färjestadbostäder AB har fått bygglov för att bygga två flerbostadshus på Färjestad med totalt 37 lägenheter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Husen är olika höga där ett punkthus får fem våningar och en indragen takvåning medan ett lamellhus blir tre våningar med en indragen takvåning.

Lägenheterna kommer till största delen bestå av två rum och kök men det kommer att finnas lägenheter med tre, fyra och fem rum och kök också.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd den 14 december 2017 till den 19 januari 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning från den 27 mars till den 24 april 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta planen den 20 juni 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 13 juli 2018.
  • Färjestadbostäder AB fick bygglov 17 april 2019

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Koltrasten 23 m fl

Vem bygger?

Färjestadbostäder AB

Markägare

Färjestadbostäder AB
Stiftelsen Karlstadshus
Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.