Kronoparken - studentbostäder

Klar

Lecab fastigheter har intresse att bygga studentbostäder vid Universitetstorget. Marken ägs av Karlstads kommun och är planlagd för kontor och utbildning i tre våningar.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra nya studentbostäder vid Universitetstorget.
Planområdet är beläget ca 5,5 kilometer från Karlstads centrum. Planområdet ligger i anslutning till Karlstads universitet och det så kallade Universitetstorget och planen kommer att stärkaplatsens identitet som Universitetstorg med möjlighet till mötesplatser i bottenplan för studenter. Tillfart kommer att ske från nordväst och befintliga gång- och cykelvägar bevaras.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 3 oktober till 29 oktober 2018.
  • Planförslaget är utställt för granskning 13 februari - 27 februari 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 17 april 2019.
  • Planen vann laga kraft den 19 november 2019.

Handlingar

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Det har visat sig att solstudien är svårläst i mobiltelefon, eftersom grafikkorten inte klarar av det. Solstudien går bättre att se i dator eller som utskrift.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kvarteret Kronokassören

Vem bygger?

Lecab fastigheter

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.