Kronoparken - Kronoteket

Klar

Ett helt nytt aktivitetshus för flera olika verksamheter ska byggas i Kronoparkens centrum. Huset beräknas stå klart i slutet av 2020.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Huset som ska byggas blir en kvadratisk enplansbyggnad. För att göra byggnaden mer visuellt tilltalande har byggnadshöjden varierats genom att takytan lutar från nordväst till sydost. Ytterväggarna lutar utåt åt tre sidor och ger byggnaden en unik karaktär i området.

 Det blir en byggnad i mycket trä. Ytterväggstomme av korslimmat trä och träfasad av spontad limträpanel. Takbalkar av trä med pelare i stål. Konstruktionen ska klara av en eventuell framtida påbyggnad med sju våningar på östra halvan av byggnaden.

Byggnaden ska byggas i linje med kraven som ställs för Miljöbyggnad Silver. En stor solcellsanläggning planeras på taket, som ska framställa el till omkring 20% av husets årliga elförbrukning.

Grusplanen norr om fastigheten blir kvar och kompletteras för att bli en trevlig utemiljö tillsammans med tallskogsridån mot Signalhornsgatan.

Flera verksamheter under samma tak

Det är kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter för bibliotek och fritid som kommer att husera i huset när det är klart. Det nya huset ska bli ett hus för fritid, kultur, lek och med lärandet i fokus. Huset ska rymma bland annat bibliotek, fritidsgård, samlingssal och musikstudio.

Tidplan

Byggnationen startar i maj 2019 och huset beräknas stå klart i slutet av 2020.

Aktuellt

Jan visar på huset som har byggställningar kring sig

Kronoparkens nya mötesplats heter Kronoteket

Det nya aktivitetshuset på Kronoparken får namnet Kronoteket. 

Bygget Kronkolonin Kronoparken

Pelare på plats

Arbetet löper på framåt på Kronoparken och nu börjar stommen att växa fram.

kommunalråd Frida Pettersson (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M) och lokalvårdare Ina Eriksson vid första spadtag 14 juni 2019 för Kronoparkens nya aktivitetshus

Spadtag för det nya aktivitetshuset

Ett helt nytt hus för flera olika verksamheter ska byggas i Kronoparkens centrum. Den 14 juni togs första spadtaget.

Fakta om projektet

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.