Kronoparken - ändrad detaljplan på Långenäs

Förslag

Fastighetsägaren har begärt ny detaljplan för fastigheten Långenäs 1:60. Syftet med planändringen är att ändra gällande detaljplan så att tre tomter kan bibehållas inom område betecknat med att endast två tomter får finnas.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.

Huvuddrag

Ändring av detaljplanen omfattar fastigheterna Långenäs 1:60, 1:61 och 1:67. Planområdet är beläget i norra delen av Kronoparken. Planområdet gränsar närmast till bostadsbebyggelse längs Höstgatan och Triogatan som främst utgörs av  studentbostäder. Detaljplanen medger bostäder med maximal byggnadsarea 250 kvadratmeter samt att två tomter ska finnas. Sannolikt beror det på en felskrivning då vid planens upprättande fanns tre tomter och planförslaget föreslog ingen förändring av det.

Planändring

Förslaget innebär att bestämmelserna för Långenäs 1:60, 1:61 och 1:67, ändras så att tre fastigheter får finnas. Planbestämmelserna kompletteras med bestämmelse om att maximalt antal våningar får vara två.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen är utställt för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet 18 §.

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till den 26 oktober 2020.
  • Förslag till planändring är utställt för granskning 6 - 29 november 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 29 november 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte under samrådet eller senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens kontaktcenter 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ändring av detaljplan för västra Kronoparken

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.