Kvarnberget - omvandling av kontor till bostäder

Planerad

En fastighetsägare vill omvandla nuvarande byggnad från kontor till bostäder och att se om det är möjligt att bygga ett nytt bostads- eller kontorshus på fastigheten. Detaljplanen innebär cirka 30 nya lägenheter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger på Kvarnberget och gränsar till Älvgatan, Hagtornsgatan och Rönngatan. Planens syfte är att pröva möjligheten att ändra befintlig markanvändning inom fastigheten Sälgen 6 till bostads- och kontorssändamål samt att ge möjlighet för tillbyggnad genom mer byggrätt. Byggnaden som man önskar ändra användningen av har av kommunen bedömts att vara kulturhistoriskt värdefull.

Under juni, juli och augusti 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.
Under mars/april 2018 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 19 juni till den 31 augusti 2017.
  • Planförslaget var utställt för granskning från den 20 mars till den 23 april 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta planden den 20 juni 2018.
  • Beslutet att anta detaljplanen var överklagat och prövat av Mark- och miljödomstolen.
  • Planen vann laga kraft den 8 februari 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Sälgen 6

Vem bygger?

Newtor Property Group

Markägare

Newtor Property Group och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.