Kvarnberget - om- och nybyggnad av skola och idrottshall

Klar

För att möta det växande elevantalet i Karlstads centrala delar ska Karlstads kommun nu bygga om och bygga till Kvarnbergsskolan. Den nya skolan ska stå klar sommaren 2020.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Förutom nya fräscha lokaler för 400 elever och 30 personal kommer om- och tillbyggnaden att innefatta en ny idrottshall samt en helt ny skolmiljö. Skolgården kommer att få en annan utformning med mer grönska, växtlighet och naturliga inslag. Det blir en ny och modern skola med en inspirerande utemiljö. En ny trafiklösning kommer även att skapas för att förbättra flödet till- och från skolan samt för att öka säkerheten och tryggheten för gång- och cykeltrafikanter.  

Verksamheten flyttar

För att kunna bygga den nya skolan har kommunen behövt göra en förändring i detaljplanen. Under hela byggtiden kommer Kvarnbergsskolans verksamhet att flytta till nyrenoverade lokaler på Skogsbackeskolan på Rud. Genom att flytta verksamheten från Kvarnberget till Skogsbackeskolan kan produktionstiden kortas ner jämfört med om verksamheten hade varit kvar i angränsande lokaler.

Tidplan

Byggstart sommaren 2018. Klart sommaren 2020.

Aktuellt

Kvarnberget augusti 2019

Nya skolan tar form

Mycket har hänt på Kvarnbergsskolan sedan i våras. En helt ny byggnad har växt fram och kopplats ihop med den bevarade befintliga byggnaden.

Kvarnbergsskolan byggprojekt

Tak och fasad på plats

Arbetet med Kvarnbergsskolan flyter på, både invändigt och utvändigt.

Spadtag Kvarnberget sept 2018

Spadtag för nya skolan

Den 12 september togs ett första spadtag för nya Kvarnbergsskolan. Sommaren 2020 ska skolbyggnad, ny idrottshall och en bättre trafiklösning för hämtning och lämning så klara.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Höjden 6 och del av Kvarnberget 1:1

Vem bygger?

Karlstads kommun.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Korosh Akbarzadeh, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.