Tormestad - nya bostäder på Tormestad

Förslag

Kommunen ska utreda möjligheten att bygga bostäder strax söder om Klarälven inom kvarteret Lammet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger i Tormestad och omfattar kvarteret Lammet och delar av dess omgivande gator. Planområdet avgränsas i norr av Klarälven, i söder av Örsholmsgatan, i väster av byggnad/parkering och i öster av villor.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplaneförslaget syftar till att omvandla kvarteret Lammet inom Tormestad till ett bostadskvarter med flerbostadshus i en grundskala om fem våningar. I nordväst medges bebyggelse i sex respektive sju våningar i syfte att avskärma buller. Mot villabebyggelsen i öster ska den femte våningen vara indragen.

Kontor och centrumändamål föreslås möjliggöras i byggnadernas nedre våningsplan. Icke störande verksamheter medges i delar av kvarteret för att möjliggöra för befintliga verksamheter att finnas kvar.

Omgivande gators nuvarande användning bekräftas och del av Örsholmsgatan föreslås kompletteras med planteringar för att anpassa gatans skala och karaktär till bostadsanvändningen. Del av älvståket bekräftas med användningen park.

Här kan du se projektet i 3D

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 23 september till 21 oktober 2022.

Handlingarna

Planhandlingarna samt utredningar som som legat till grund för planens utformning finns att läsa längst ner på denna sida.

Information

Torsdagen den 5 oktober hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuset.

Synpunkter

Synpunkter senast den 21 oktober 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kvarteret Lammet

Vem Bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.