Alster - Planprogram för Lungvik

Förslag

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram för Lungvik.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planprogrammet?

Planprogrammet syftar till att sätta ramarna för fortsatt planering och utveckling av ett naturnära och hållbart bostadsområde, där terräng, natur- och rekreationsvärden tas tillvara. Det ska finnas en variation av bostadsbebyggelsen för att passa olika skeden i livet, men småhus föreslås dominera bostadsutbudet. Utöver bostäder planeras även förskola, ett aktivitetsfält, utvecklat natur- och friluftsliv och vårdboende.

Planprogrammet innehåller bland annat cirka 200-250 nya bostäder i huvudsakligen småhus, förskola, kollektivtrafik på Busterudsvägen, två nya lekplatser samt satsningar på natur- och friluftsliv.

I samband med uppstarten av programarbetet för Lungvik bjöds boende inom och i närheten av området in till att anonymt lämna synpunkter i en digital webbkarta. Dialogen nu är sammanställd och finns att hitta under rubriken HANDLINGA längre ner på denna sida.

Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Förslag till planprogram var på samråd under tiden 14 mars - 14 april 2022.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Informationsmöten

Två informationsmöten har hållits. Ett fysiskt den 28 mars och ett digitalt den 30 mars. Presentationen och anteckningar från de båda mötena finns under rubriken HANDLINGAR längst ner på denna sidan.

Synpunkter

Synpunkter senast den 14 april 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Vem äger marken?

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktpersoner

Sofia Anestäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen