Skattkärr-Planprogram för Busterud och Lungvik

Ska utredas

Busterud och Lungvik är utpekade i översiktsplanen som område för stadsutveckling.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Busterud och Lungvik är utpekade i översiktsplanen som område för stadsutveckling. Inom området finns äldre planer för fritidshus. Kommunen håller på att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området.

Nuvarande förhållanden

Området bestå idag av bland annat av skogs- och åkermark. Det finns också permanentbostäder i områden planerade för fritidshus.
Flera av fritidshusen används för permanentboende och ytbegränsningarna i gällande detaljplaner begränsar utvecklingsmöjligheten.

Gällande planer

Gällande byggnadsplan är från 1976. Den medger bostadsändamål med maximal bostadsyta om 60 kvadratmeter per tomt.
Området är utpekat som utbyggnadsområde i gällande översiktsplan.

Bedömning

Planbegäran har inkommit från boende i befintliga fritidshus inom Lungvik som vill utveckla sitt område med möjlighet till större byggnader av mer permanent karaktär. Den utvecklingen ligger i linje med kommunens önskemål om stadsutveckling i området i enlighet med översiktsplanen. I samband med detta bör ett mer översiktligt arbete genomföras för hela det område som utpekats i översiktsplanen i form av ett programarbete. Karlstad har ett behov av fler småhustomter och detta område kan vara lämpligt för småhusbebyggelse i ett attraktivt läge med närhet till Vänern.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Områdets struktur och markanvä¤ndning.
  • Trafikbuller
  • Naturvärden
  • Dagvattenhantering

Handlingar

Plan PM 348 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Vem äger marken?

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen