Marieberg - utbyggnad av Mariebergsskolan

Byggnation pågår

Karlstad har behov av fler högstadieplatser. Därför utökas nu Mariebergsskolans kapacitet med 120 elevplatser genom en utbyggnad av den befintliga skolan.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Den befintliga tegelbyggnaden som tidigare användes som idrottshall rivs för att ge plats åt en helt ny utbyggnad. Den nya delen blir anpassad efter verksamhetens behov och önskemål. Tillbyggnaden byggs i två plan och blir totalt 1300 kvadratmeter. Omkring 500 kvadrat i den befintliga skolan byggs om för att anpassas efter tillbyggnaden.

120 nya elevplatser

Det blir fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och plats för 120 elever. Det blir också en ny hemkunskapssal, en tekniksal, arbetsrum för pedagoger, ny förbättrad matsal som utformas som en restaurang och större uppehållsytor.

Även utemiljön förbättras där det skapas trevligare och större hängytor för eleverna.

Inredning och tegelvägg återbrukas

Mycket av  inredningen i den gamla idrottshallen har återbrukats innan rivning och fått nytt liv i andra skolor och förskolor i kommunen. Även en del av den gamla tegelytterväggen återbrukas och bevaras som minne i form av en innervägg i nya matsalen.

Tillgänglighet

För att skapa god tillgänglighet till nya och gamla delar av skolan kompletteras den befintliga norra entrén med en hiss. 

Budgeten för projektet är 43 miljoner. 

Tidsplan

Bygget startade i april 2022 och beräknas vara klart hösten 2023.

Aktuellt

Fakta om projektet

Typ av projekt

Utbyggnad av skola.

Vem bygger?

Karlstads kommun med Skanska som entreprenör.

Markägare

Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.