Molkom - plan för bostäder

Klar

I centrala Molkom finns det planer på att bygga nya bostäder med god närhet till service. Byggnationen är ett resultat av dubbel markanvisning där ett bolag först bygger i någon av Karlstads mindre tätorter för att sedan bygga i ett centralt läge.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Området ligger mitt emot vårdscentralen i Molkom, intill förskolan och norr om Molkoms busstation. Marken det gäller är del av Molkom 1:138. I sydöstra delen av området sparas ett grönområde som parkmark.

Tolv lägenheter i första skedet

Peab planerar att bygga två bostadsbyggnader i första skedet med sammanlagt 12 lägenheter. Det kan bli aktuellt med sammanlagt sex bostadsbyggnader samt ett flertal nyttobyggnader. Peab fick markansvisning under sommaren 2020 efter att det bolag som tidigare planerat att bygga på platsen valde att avsäga sig markanvisningen. 

Dubbel markansvisning

Den planerade bostadsbyggnationen i Molkom är resultatet av den dubbla markanvisning som kommunen gjorde under 2017. Tanken med dubbel markanvisningen är att en exploatör först bygger bostäder i någon av Karlstads mindre orter, i detta fall Molkom, för att få bygga i centrala eller stadsnära lägen. Därmed möjliggörs byggnation även i Karlstads kransorter, vilket behövs för att hela kommunen ska utvecklas. Peab som fått markanvisningen ska först ska bygga i Molkom och får sedan bygga vid Tullholmsviken i centrala Karlstad.

När det bolag som tidigare hade markanvisningen avsade sig den så gick kommunen ut med den igen och fick in sex olika byggnationsförslag från olika bolag. Förslagen utvärderades utifrån byggnadernas gestaltning, utemiljöns formgivning och referensobjekt. Peabs förslag valdes ut som vinnare. 

Detaljplanen vann laga kraft 2014. Nedan kan du se detaljplanehandlingarna. 

Här kan du läsa mer om lägenheterna som Peab planerar

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för trygghetsboende i Molkom, vann laga kraft den 15 april 2014

Vem bygger ?

Peab

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.