Molkom - plan för bostäder

Byggnation pågår

I centrala Molkom finns möjligheten att bygga nya bostäder med god närhet till service. Byggnaderna får vara högst två våningar.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Detaljplanen togs fram eftersom det finns stor edfterfrågan på fler trygghetsboenden i Karlstads kransorter. I sydöstra delen av området sparas ett grönområde som parkmark.

Det aktuella planområdet ligger mitt emot vårdscentralen i Molkom, intill förskolan och norr om Molkoms busstation. Fastigheterna det gäller är Molkom 1:137 och del av Molkom 1:138.

Bygglov beviljat – resultatet av dubbel markanvisning

FB Bostäder AB har ansökt om bygglov för att bygga två flerbostadshus längs Sjövägen i centrala Molkom. Bygglovet blev beviljat 18 april 2018. Det blir totalt 12 lägenheter med två eller tre rum och kök. Fasaden blir i trä och målad i en ljusbrun kulör.

Lägenheterna är resultatet av den dubbla markanvisning som kommunen gjorde under 2017. Dubbel markanvisning syftar till att få igång byggandet i de mindre tätorterna. Det innebär att byggbolag som vill bygga bostäder på attraktiva tomter i centralorten måste först bygga i någon av Karlstads kransorter. Det här är första gången dubbel markanvisning används och innebär att företaget först ska bygga i Molkom för att sedan bygga vid Tullholmsviken i centrala Karlstad.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för trygghetsboende i Molkom, vann laga kraft den 15 april 2014

Vem bygger ?

Under arbete

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.