Molkom - nya bostäder vid Molkomsjön

Planerad

Fastighetsägaren till Molkoms bruk har begärt planändring för att kunna bygga bostäder på ett område intill Molkomsjön söder om Molkoms samhälle.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger intill Molkomsjön strax söder om Molkoms samhälle. Området utgörs idag av naturmark med både öppen- och lövskogsbeklädd mark. Det är relativt flackt och lutar upp mot en kulle bebyggd med en befintlig villa. Området ligger nära miljön kring Nyeds kyrka som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Området ingår i LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) vilket gör det möjligt att upphäva strandskydd i detaljplanen

Vad innebär detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att bygga bostäder i området. Detaljplanen innebär möjlighet att uppföra 10-15 bostäder i en småskalig bebyggelsestruktur. Ny bebyggelse placeras på ömse sidor av en ny väg som följer områdets topografi. Bebyggelsen placeras för att skapa bostäder med utsikt mot vatten, ge området en tilltalande och samlande gestaltning utmed den nya vägen och för att säkerställa ett tydligt allmänt stråk utmed vattnet. Gångstråken är sammanhängande utmed vattnet där en brygga och båtplatser planeras. En bro för gång- och cykeltrafik planeras över vattnet mot Molkoms bruk för att i förlängningen ansluta mot Molkoms centrum.

Under april och maj 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.
Under oktober 2018 var förslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 16 april till den 21 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 1 - 22 oktober 2018.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Molkom 1:58, f d. Molkoms bruk

Vem bygger?

Privat

Markägare

AB Molkoms bruk

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.