Kvarnberget - Upphävande av tomtindelning

Förslag
Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet omfattar fastigheterna Muraren 7 och 8 som ligger inom Kvarnberget knappt en kilometer sydväst om Stora Torget.
Enligt tidigare lagstiftning om fastighetsbildning i stad förutsattes att stadsplanelagd mark för enskilt bebyggande skulle tomtindelas. Enligt övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen gäller tomtindelning som fastighetsindelningsbestämmelser till detaljplan.

Syfte

På fastigheterna står två flerbostadshus i nio våningar som uppfördes 1959. Syftet med ändringen av stadsplanen är att möjliggöra en förändring av fastighetsindelningen mellan fastighetena Muraren 7 och 8 för att överensstämma med pågående markanvändning.
Stadsplan 1780K-47/1981 kommer även fortsättningsvis att gälla för hela området.

Planhandlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.
Samrådet pågår under tiden 23 augusti – 23 september 2022.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 23 september 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Om samtliga godkänner samrådsförslaget kan upphävandet komma att antas direkt efter samrådet. Kommer det in synpunkter på förslaget som medför att förslaget ändras väsentligt kommer samrådet att följas av ett kortare granskningsskede på minst två veckor.
Den som inte senast nu under samrådstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att upphäva tomtindelnings-bestämmelserna för fastigheterna Mraren 7 och 8.

Frågor

Vid frågor kontakta plantekniker Lena Prieditis, lena.prieditis@karlstad.se
Ni kan ockås nå oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Upphävande av tomtindelningen för fastigheterna Muraren 7 och 8 genom - Ändring av stadsplan 1780K-47/1981 för kv. Timmermannen och Montören m.fl

Kommunens kontaktperson

Lena Prieditis, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.