Byggvision för Norsbygden

Klar

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till byggvision för Norsbygden i Karlstads kommun.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad handlar byggvisionen om?

Det finns stor utvecklingspotential i och runt omkring Karlstad kommuns mindre tätorter. Där skulle boenden med andra kvalitéer än i de centrala delarna av Karlstad kunna  erbjudas. Stadsbyggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens småorter.

Syftet med byggvisionerna är enligt uppdraget att finna attraktiva lägen att bygga bostäder på. Förutom att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse är tanken med byggvisionen  också att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande. Lämpliga lägen för ny bebyggelse föreslås, frågor om framtida näringsliv, sociala frågor, service och ortens tillväxt och välmående lyfts också fram.

Arbetet har skett i samverkan med kommunens översiktsplanering så att byggvisionen ska kunna utgöra underlag för den kommande översiktsplanen rörande landsbygdsutveckling.

Förslaget har varit ute på samråd för att samla in information och synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede. På så vis kan ett så bra beslutsunderlag som möjligt skapas.
Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Tidplan

  • Byggvisionen var på samråd mellan 15 februari och 31 mars 2021.
  • Stadsbyggnadsnämndens beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna Byggvisionen.

Handlingar

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen