Våxnäs - nya bostäder på Norra Våxnäs

Förslag

I planen föreslår kommunen nya bostäder på Norra Våxnäs. Planen gränsar till motionsområdet I2 och tar därför hänsyn till de natur – och rekreationsvärden som finns där.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att pröva byggrätt för ytterligare bostäder inom norra Våxnäs samtidigt som hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen.

Huvuddrag

Planen möjliggör en komplettering av bostäder inom norra Våxnäs, genom att bygga två stycken punkthus i upp till 8 våningar i öster i den skogsbeklädda höjden samt upp till 48 rad- eller parhus, alternativt marknära flerbostadshus, i två våningar. Detta innebär ett tillskott på upp till cirka 130 lägenheter norr om den öppna gräsytan. De nya bostäderna ansluts till befintligt gatunät via Plintgången och parkeringen löses genom att bygga ett parkeringsdäck söder om punkthusen inom fastigheten Våxnäs 2:1.

Planen innebär ett intrång i I2-området och ställer krav på både varsamhet och viss kompensation (flytt av naturvärden) samt att säkerställa att stora delar av naturområdet kvarstår som naturmark som fortsatt ska vara tillgänglig för allmänheten.

Planarbetet sker med utökat förfarande eftersom planen inte är förenlig med översiktsplanen då den anger område med rekreationsvärde.

Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget var utställt för granskning under våren 2019. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planen var ute på samråd 20 februari – 10 april 2017
  • Planförslaget var utställt för granskning 18 april till 24 maj 2019.
  • Planförslaget ska tas upp för godkännande i stadsbyggnadsnämnden (mötesdatum ännu inte bestämt). Planförslaget ska sedan skickas vidare, via kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Förslag till detaljplan Norra Våxnäs del av fastigheterna Gustavsberg 1:1 och Våxnäs 2:1.

Vem bygger?

KBAB för hela eller delar av området

Markägare

Karlstads kommun och KBAB

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.