Norrstrand – lägenheter vid Lagmansgatan

Klar

Detaljplan som möjliggör ett femvåningshus med indragen takvåning istället för det enplanshus som står på fastigheten idag.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Fastigheten Träffen 1 ligger intill korsningen mellan Norra allén och Lagmansgatan inom stadsdelen Norrstrand. Huset som står där idag byggdes på 1980-talet och har tidigare använts som närbutik, klädaffär och kontor.
Inom fastigheten planeras det för ett flerbostadshus på fem våningar med indragen takvåning.

Under våren 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.
Under november-december 2017 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd den 27 mars - 2 maj 2017.
  • Samrådsmöte hölls den 11 april 2017 i Samhällsbyggnadshuset.
  • Planförslaget var utställt för granskning 27 november - 20 december 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
  • Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta planen är överklagat och prövas nu av domstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 2019.

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Solstudier

Här kan du se filmer med solstudier för olika tidpunkter på året.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Träffen 1

Vem bygger?

Karlstadshus AB/Prepart AB

Markägare

Avio Fastigheter AB

Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggndsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.