Norrstrand - fler bostäder på Hagaborg

Ska utredas

Kommunen prövar möjligheten till mer bostadsbebyggelse på Hagaborg.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Snickaren 7 samt ägare till Snickaren 12, Åkaren 1, Vakten 15 och 16 har oberoende av varandra begärt planändring i området. De planerar ny och kompletterande bebyggelse i området samt en ny parkeringslösning.

Nuvarande förhållanden

Området är i dagsläget utbyggt i enlighet med planerna och det finns ingen byggrätt kvar i gällande planer.

Inom Snickaren 7 finns idag ett mindre flerfamiljshus i två våningar. Byggnaden är utförd i ljus puts och är uppfört 1938.
Snickaren 12, Åkaren 1, Vakten 15 och Vakten 16 ägs av KBAB. Inom Åkaren 1 finns en stor parkering, i huvudsak markparkering men också ett antal garagelängor. Inom Snickaren 12 finns fyra mindre flerfamiljshus i två våningar från 1970 samt en garagelänga. Inom Vakten 15 och 16 finns service- och flerfamiljshus i form av punkthus i 4-5 våningar. Ingen av byggnaderna eller miljön i området finns omnämnda i kommunens kulturmiljöprogram.

Genom området i Norrstrandsgatans förlängning löper ett välanvänt gång- och cykelstråk.

Området bedöms intressant för utveckling av fler bostäder och en förädling och förtätning av området ligger i linje med översiktsplanen. Området ligger mycket centralt och kollektivtrafik, infrastruktur och service finns i området.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och utformning
  • Djupare utredning av motiv och eventuella fördelar med en rivning inom Snickaren 7. Förvaltningen behöver utreda om en förändring som rivning möjliggör skulle kunna gagna en utveckling av området som helhet.
  • Stråk
  • Utformning av intilliggande gator. Behov av gång- och cykelbana utmed Norrstrandsgatan behöver utredas.
  • Översvämning
  • Parkering
  • Grönstruktur

Tid

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Handlingar

Plan PM 6 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av kv Snickaren, Vakten och Åkaren

Vem bygger?

Karlstads bostads AB och Pråmkanalen AB

Markägare

Karlstads kommun med Karlstads bostads AB som tomträttsinnehavare samt Pråmkanalen AB

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.