Norrstrand - tillbyggnad av förskolan

Klar

Norrstrands förskola ska växa och bli större. En ny förskolebyggnad i två plan ska byggas och befintliga lokaler ska byggas om.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Behov av förskoleplatser

Förskolan ligger i ett av de områden som byggs ut och förtätas i snabb takt, därför behöver den utökas. Idag finns fyra förskoleavdelningar fördelat på två byggnader. Byggnaderna i sig är i gott skick, men behöver byggas om för att skapa rymligare kapprum och förbättra kökslösningarna.

De två befintliga byggnaderna behålls och renoveras och gården kompletteras med en ny byggnad i två plan. Det nya huset byggs i massiv trä och kommer att rymma fyra avdelningar och ett mottagningskök. Det innebär att Norrstrands förskolas kapacitet fördubblas och går från fyra till åtta avdelningar.

Nya byggnaden

Det blir en byggnad med fint ljusinsläpp från många fönster av olika storlek. Huset byggs utan baksidor för att skapa transparens och öppenhet, vilket är viktigt för tryggheten när vi bygger förskolor och skolor. I anslutning till huset ligger Norrstrandparken med sina gröna öppna ytor.

Projektet tar även ett helhetsgrepp om utemiljö och bygger om den. För att skapa en stor kreativ miljö kommer projektet att använda en bit av Norrstrandsparken. Gården kommer att användas som förskolegård under dagtid, men vara till för allmänheten under kvällar och helger.

Ombyggnad

De befintliga byggnaderna är i gott skick men behöver få en ny planlösning för att skapa smidigare lösningar för förskoleverksamheten. Det blir rymligare kapprum och ett nytt gemensamt kök. Båda husen får nya ingångar från ett och samma håll och groventréerna byggs ut.

Planerad byggstart under 2019. Planen är att projektet ska vara klart hösten 2020.

Aktuellt

Invigning av Norrstrands förskola

Nya Norrstrands förskola invigd

Förskolebarnen inledde med att sjunga några sånger innan bandet klipptes och förskolan förklarades invigd. 

Husstomme monteras vecka 47-50

Under vecka 47-50 har det blivit dags att montera husstommen för nya förskolebyggnaden. Unde fyra veckor kommer arbete att pågå vardagar och lördagar mellan 07.00 och 19.00.

Fyra av barnen på Noorstrands förskola är med och gräver i en sandhög vid platser för nya Norrtsrands förskola

Spadtag för första närproducerade förskolan

Den 10 oktober togs ett första spadtag för nybygget av Norrstrands förskola. Charlie, Clara, Malte och Cornelia, som går på förskolan idag, var med och hjälpte till. När förskolan står klar hösten 2020 kommer den att kunna titulera sig kommunens allra första närproducerade förskola. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Norrstrands förskola

Markägare

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Charlotte Stenberg, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.