Rud – nya bostäder längs Mossgatan

Ska utredas

Komplettering av bostäder i ett befintligt bostadsområde på södra delen av Rud på fastigheterna Fryken 1, 2 och 4. Det är ett centrumnära läge med utbyggd infrastruktur, stort serviceutbud, bra kollektivtrafik och goda gång- och cykelförbindelser som kan komma att bli verklighet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Innergårdar för lek- och grönytor

Inom området finns ett flertal hyreshus i två till tre våningar. Husen är placerade så att tre kvarter bildas med en varsin gemensam innergård för lek- och grönytor. I anslutning till varje kvarter finns en gemensam parkeringsyta med garage med tillfart från Mossgatan.

Frågor att behandla i planarbetet

Vid förtätningen i detta område bör utformningen av gårdsmiljön, byggnadernas utformning, påverkan på befintlig bebyggelse, samt parkerings- och bullerfrågor särskilt studeras i planarbetet.

Tidplan

Planarbetet har ännu inte påbörjats, på sökandens begäran.

Handlingar

Plan-PM 6 MB

fakta om projektet

Typ av projekt

 Detaljplan för Fryken 1, 2 och 4

Vem byggger?

Stiftelsen Karlstadshus

Markägare

Stiftelsen Karlstadshus

Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.