Önnerud-bebyggelseutredning

Planerad

Kommunen har arbetat fram ett förslag till bebyggelseutredning för Önnerud eftersom det behövs en övergripande utredning för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse skulle kunna tillkomma.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär bebyggelseutredningen?

Utredningen syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom utredningsområdet. Utredningen syftar även till att skapa ett underlag för bedömning av framtida bebyggelseutveckling i området. Utredningen ska ligga till grund för fortsatt hantering av bygglov, förhandsbesked och eventuell planläggning inom området.
Utredningen föreslår mindre kompletteringar inom området där det finns förutsättningar att klara enskilt VA på ett bra sätt. Ett 20-tal nya småhus kan vara möjligt i området utan att anordna kommunalt VA.
I översiktsplan 2012 är området markerat som utredningsområde i stadsnära landsbygd.

Önnerud ligger cirka 7 kilometer väster om Karlstads centrum och väster om väg 61. Utredningsområdet sträcker sig från riksvägen 61 i öster och åt väster längs Trossnäsvägen. I stort sett all mark inom området är i privat ägo. Programområdet nås via riksväg 61 eller via Trossnäsvägen som börjar vid Henstad.
Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus kring Önnerud. Ett relativt stort antal småhus har byggts i området och ytterligare förfrågningar finns.

Vatten och avlopp

Bebyggelsen inom Önnerud har idag enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Området är relativt tätbebyggt med en stor andel permanentbostäder.
Utredningens utgångspunkt är att kommunalt VA inte byggs ut.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Fastighetsägare uppmanas att informera eventuella boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Förslaget var på samråd mellan 19 april och 28 maj 2021.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna bebyggelseutredningen.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Falta om projektet

Typ av projekt

Bebyggelseutredning för Önnerud

Markägare

Ett flertal privata fastighetsägare

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.