Önnerud-bebyggelseutredning

Ska utredas

Kommunen ska göra en bebyggelseutredning för Önnerud eftersom det behövs en övergripande utredning för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse skulle kunna tillkomma.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Området som ligger väster om Karlstads tätort och strax våster om väg 61/62 består idag av jordbruksmark och skogsmark. Genom området finns en större kraftledning. Inom området finns ett antal gårdar med bland annat hästverksamhet. Det har också byggts ett antal småhus i området under de senaste åren. Idag finns en busslinje genom området men med relativt gles trafik. I övrigt finns det ingen kommunal service i området.

Arbetet med att ta fram en bebyggelseutredning pågår. En utredning om områdets miljöpåverkan från vatten och avloppshantering pågår för att utreda om ytterligare bebyggelse är möjligt i området. Samråd av utredningen planeras till april 2021.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Vatten och avlopp.
  • Värden för jordbruk och natur
  • Trafikfrågor
  • Landskapsbild

Handlingar

Plan PM 2 MB

Falta om projektet

Typ av projekt

Bebyggelseutredning för Önnerud

Markägare

Ett flertal privata fastighetsägare

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.