Orrholmen - bostäder, handel och kontor

Klar

I korsningen Tullhusgatan/Näbbgatan finns nu möjlighet att bygga tre nya bostadshus i 17, tio och sex våningar. Detaljplanen gör det även möjligt för handel och kontor i markplan och ett parkeringsgarage under byggnaderna.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Fastigheten har tidigare använts till bensinstation och som kontor. Fastigheten används idag enbart till parkering. 

Efter planläggning är markanvändningen bostäder med möjlighet till handel och kontor i bottenvåningen. Del av planområdet tillåts byggas över med ett bjälklag som planeras med högsta byggnadshöjd fem meter. På detta bjälklag får mindre förrådsbyggander uppföras. Marken i det nordöstra hörnet av planorådet mot Tullhusgatan ska vara tillgänglig för trafik mellan områden och får överbyggas med bostäder 4,7 meter över marknivå.

Bygglov beviljat för trygghets- och vårdboende på Orrholmen

Karlstadhus Orrholm AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i form av trygghetsboende och vårdboende på fastigheten Fören 1 på Orrholmen i Karlstads kommun. Kommunen beviljade bygglovet 23 maj 2018.

Byggnaden ska ha 17 våningar och innehålla 44 lägenheter för trygghetsboendet och cirka 60 rum i vårdboendet . På takterrassen på plan tre ska det finnas en vinterträdgård och på takterrassen på plan sex ska det finnas ett litet växthus.

Fasaden på de lägre våningarna ska vara av tegel och de övre ska kläs med ljus metallbeklädnad.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Fören 1, vann laga kraft den 4 augusti 2016.

Vem bygger?

Karlstadhus Orrholm AB

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.