Orrholmen - nya bostäder vid Orrholmsplan

Förslag

Här föreslås en byggrätt med möjlighet att bygga ett fyra våningar högt bostadshus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget centralt på Orrholmen mellan parkleken och Orrholmsplan. Planområdet är flackt bestående av en asfalterad parkering i östra delen och en gräsmatta, och del av en småbarnslekplats i västra delen.
Karlstad är i behov av fler bostäder i centrala lägen. Aktuellt planområde ligger på Orrholmen, mellan Orrleken och Orrholmsplan, ca 1 km från centrum. Här föreslås en byggrätt med möjlighet att bygga ett fyra våningar högt bostadshus.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga nya bostäder anpassade till Orrholmens karaktär.
Ett planförslag har varit på samråd 2014 men planområdet delades sedan upp i två delar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Delen med Orrleken vann laga kraft 2014.

Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget är nu föremål för granskning (enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §)

Planförslaget som bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 18 april till den 24 maj 2019.

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var utställt för granskning 18 april till 24 maj 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget senast den 24 maj 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/orrholmsplan, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga besluta att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Orrholmsplan, del av Orrholmen 1:1

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem vill bygga?

-

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.