Orrholmen - ny skola och idrottshall

Förslag

Orrholmen - nybyggnad av skola och idrottshall

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Syftet med planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra en ny skola med en idrottshall för att möta behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Orrholmen och Viken.

Huvuddrag

Planområdet ligger i stadsdelen Orrholmen och har tidigare använts för skola och idrottsplan. Befintliga skolbyggnader har idag en begränsad kapacitet att erbjuda mer grundskoleplatser för stadsdelarna Orrholmen och Viken. Skolbyggnaderna är också i behov av renovering. Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar och geografiskt bra i förhållande till Orrholmen, Viken och Tingvallastaden. Förslaget innebär att en ny grundskola kan byggas.
Detaljplanen ger också möjlighet till att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider.
Totalt sett innebär förslaget möjligheter att bygga en grundskola för cirka 600 elever.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet 11 § fram till den 31 januari 2020.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 23 december 2019 och 31 januari 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls torsdagen den 16 januari.

Synpunkter på planförslaget

Synpunkter på förslaget senast den 31 januari 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se, tel: 054-540 45 48.
Ni kan även komma i kontakt med oss via kommunens kontaktcenter 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för fastigheterna Rodret 1 och del av Orrholmen 1:1 - Orrholmsskolan

Vem ska bygga?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.