Örsholmsälvens småbåtshamn

Byggnation pågår

Kommunen har upprättat en detaljplan för del av Örsholmen 1:1 i Karlstad med syfte att möjliggöra för ny småbåtshamn i älvådran mellan Örsholmen och Lamberget.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger på Örsholmen, tre kilometer från Karlstads centrum. Planområdet ägs i sin helhet av Karlstad kommun. Detaljplanen möjliggör ett anläggande av en småbåtshamn på Örsholmsälvens östra strand. Sammantaget planeras för cirka 150 båtplatser samt cirka 115 mindre förrådsbodar avsedda för båttillbehör. Detaljplaneområdet innehåller även förslag till byggrätt för café/restaurang och kiosk.
Teknik- och fastighetsnämnden planerar att upplåta markområdet till privat aktör med anläggningsarrende om en småbåtshamn möjliggörs.

Miljöbedömning

Planarbetet gjordes med utökat planförfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för att utreda om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk som hamn för fritidsbåtar.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Våren 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.
Vintern 2020 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 18 april till 24 maj 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 22 januari till 28 februari 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 november 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 9 december 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor kontakta planchef Jonas Zetterberg, jonas.zetterberg@karlstad.se det går även att skriva till kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Örsholmsälvens småbåtshamn

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen