Östra Fågelvik - bebyggelseutredning Vång - Bäck - Böj

Ska utredas

Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en bebyggelseutredning för området kring Vång, Bäck och Böj. Syftet är att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom området.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Översiktsplanen från 2012 beskriver att bebyggelsetrycket är relativt hårt på landsbygden i stadens närhet, där det är möjligt att bo på landet men ändå ha närhet till skolor, arbetsplatser och service i staden. För flera av dessa områden krävs övergripande planmässiga utredningar för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse kan tillkomma. Området kring Vång, Bäck och Böj pekas ut som ett sådant utredningsområde på stadsnära landsbygd.

Nuvarande förhållanden

Marken inom utredningsområdet är privat och består till stor del av jordbruksmark samt några mindre partier naturmark. Här finns villabebyggelse, några större bondgårdar med odling och djurhållning samt några fritidshus.

Frågor att beakta i planarbete

Frågor att beakta i planarbetet är bland annat:

  • Landskapsbild
  • Jordbruksmark
  • Kulturmiljö
  • Vatten och avlopp

Tid

Arbetet med att ta fram ett förslag till bebyggelseutredning pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd och det beräknas ske under andra kvartalet 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Bebyggelseutredning för Bäck och Böj

Markägare
Kommunens kontaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.