Östra Fågelvik-Bråtebäckens industriområde

Byggnation pågår

Här finns detaljplan med möjligheter att etablera industriverksamhet. Avsikten är att skapa ett flexibelt område med varierande fastighetsstorlekar där det även kan vara möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bråtebäcken är ett stort industriområde som ligger endast 10 kilometer från centrala Karlstad, norr om E18 mellan Alster och Skattkärr.

Här finns en detaljplan med möjligheter att etablera industriverksamhet med ett bra läge. Bråtebäcken är ett flexibelt område med varierande fastighetsstorlekar där det även kan vara möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet. Närheten till E18 skapar god tillgänglighet och ett bra skyltläge längsmed motorvägen.

Ny gata och gång- och cykelväg under 2019

Under februari till november 2019 pågår arbete med att förlänga gatan och gång- och cykelvägen genom Bråtebäckens industriområde. I projektet bygger vi även ut vatten- och avloppsledningsnätet. Eftersom det är berg i marken kommer en del sprängingsarbeten genomföras. Det kommer innebära att boende i närheten kan känna av tryckvågor men ingen befintlig bebyggelse finns inom riskområde för vibrationsskador. 

Vill du etablera dig här?

Är du intresserad av en tomträtt i Bråtebäcken? Ta kontakt med Ingegerd Karlsson via e-post ingegerd.karlsson@karlstad.se, så får du veta mer.

Handlingar detaljplan industriområde Bråtebäcken

Plankarta med bestämmelser 3 MB
Planbeskrivning 1 MB

Handlingar detaljplan del av Busterud 1:4

Planbeskrivning 729 kB
Plankarta 2 MB
Utlåtande 103 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Industriområde Bråtebäcken

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.