Översiktsplan 2050

Ska utredas

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktplan för Karlstads kommun, en plan som sträcker sig fram till år 2050. I den nya planen bedömer vi att 20 000-30 000 nya bostäder behöver planläggas. Den nya översiktsplanen beräknas vara klar under 2022.

Gällande översiktsplan har setts över

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2012 och vi kan idag se att mycket av den mark som pekas ut i den planen håller på att planläggas, är planlagd eller till och med håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att vi ska få en sammanhållen utveckling av Karlstad.

Läs Karlstads gällande översiktsplan här.

Så har vi börjat

Vårt arbete med en ny översiktsplan har bland annat inletts med en nulägesbeskrivning av bostadsbeståndet i kommunen. Nulägesbeskrivningen visar till exempel vilka olika bostadstyper och upplåtelseformer som finns i Karlstads olika stadsdelar och i våra mindre tätorter samt hur åldersfördelningen ser ut.

Inledande samtal med olika grupper av Karlstadsbor som inte alltid kommer till tals i den allmänna debatten pågår. Frågor som diskuteras med dessa grupper är vad som är viktigt i deras liv och vad som saknas i den fysiska miljön utifrån deras perspektiv.

Fortsatt arbete

Våra samtal med olika grupper av Karlstadsbor kommer att fortsätta under våren. När nulägesbeskrivningen av bostadsbeståndet och liknande beskrivningar för verksamhetsmark, friluftsområden, klimat med mer är klara, och annat underlagsmaterial tagits fram, börjar arbetet med att blicka framåt.

Den nya översiktsplanen siktar mot 2050. Med det tidsperspektivet behöver det planeras för 20 000-30 000 nya bostäder. Men för att Karlstadsborna ska kunna erbjudas ett bra liv även i framtiden behöver det till exempel även planläggas för nya företagsetableringar, fritidsområden, naturområden etcetera. Översiktsplan 2050 planerar vi att kunna anta under 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Kommunens kontaktpersoner

Ann-Catrin Kärnä, projektledare
Peter Karnung, ställföreträdande projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.