Översiktsplan 2050

Ska utredas

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Karlstads kommun, en plan som sträcker sig fram till år 2050. I den nya planen bedömer vi att 20 000-30 000 nya bostäder behöver planläggas. Den nya översiktsplanen beräknas vara klar under 2022.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Varför en ny översiktsplan?

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2012 och vi kan idag se att mycket av den mark som pekas ut i den planen håller på att planläggas, är planlagd eller till och med håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att vi ska få en sammanhållen utveckling av Karlstad.

Läs Karlstads gällande översiktsplan här.

Förutsättningar inför 2050

Allt fler väljer att flytta till Karlstad och vi behöver bli fler för att ha råd med välfärden och trygga jobben i regionen. År 2050 kommer vi att vara omkring 125 000 Karlstadsbor vilket gör att vi behöver planera för 20 000-30 000 nya bostäder och annan service som exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden till dess. Vi behöver också planera för hur mark ska användas för att ge plats för nya arbetsplatser, för handel och vägar. Och ju fler vi blir desto viktigare är det också att det finns kvalitativa parker och gröna områden i staden där man kan återhämta sig.

Vilka är våra utmaningar?

Begränsad yta

Karlstad växer och vi måste göra plats för fler Karlstadsbor, men kommunens yta är begränsad. Hur ska vi göra plats för 20 000-30 000 nya bostäder och annan verksamhet fram till 2050 och samtidigt behålla mark som är viktig för exempelvis rekreation. Eftersom marken är begränsad är det många intressen som konkurrerar om samma ytor, därför ska översiktsplanen ta ställning för hur marken ska användas. 

Smartare sätt att resa

Parallellt med att vi blir fler kommer antalet resor att öka, men trafiken kan inte fortsätta öka som idag. Vi behöver hitta smartare sätt att resa på både långa och korta avstånd, och fler måste välja tåg, buss, cykel och gång istället för att som idag av gammal vana välja bil.

Karlstad ska leva även i framtiden

Genom bra planering skapar vi förutsättningar för att Karlstad växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs att leva och bo även i framtiden. I det ligger att vi behöver ändra vårt sätt att leva. För att Karlstadsborna ska ha en attraktiv livsmiljö i framtiden, behöver vår kommun fungera i bättre harmoni med jordklotet utan att bidra med ytterligare problem kring klimat och miljö.  

Tidplan

2019 Inventering av bostadsbestånd och mark i kommunen och samtal med grupper som vanligtvis inte kommer till tals, exempelvis barn och unga.
2021 Översiktsplanen går ut på samråd under våren/sommaren. Under samrådet kommer alla Karlstadsbor kunna ge sin syn på Karlstad 2050.
Efter att alla synpunkter som kommit in gåtts igenom och eventuella justeringar av planen gjorts går översiktsplanen ut på granskning.
2022 Översiktsplan 2050 antas.

Dialoger om Översiktsplan 2050

Under arbetet med Översiktsplan 2050 kommer vi att fråga Karlstadsbor vid flera olika tillfällen om vad som är viktigt för dem när vi planerar för framtiden. Några grupper har vi pratat med i ett tidigt skede, men under samrådet kommer alla Karlstadbor att få tycka till.

Genomförda dialoger

Dialog med barn och unga

Under hösten 2019 fick drygt 400 barn och unga från nio olika grundskolor i Karlstads kommun svara på frågor inför Översiktsplan 2050. Frågorna handlade om vad man behöver för att trivas och må bra där man bor, i skolan och på fritiden. Vi frågade också vad man tror är viktigt i ens liv om 30 år och hur man tror att resandet sker.
Läs en sammanställning av barn och ungas svar. 

Dialog med äldre

Vi träffade äldre Karlstadsbor vid några tillfällen och samtalade om vad som är viktigt för dem för att trivas och må bra.

Se en sammanställning av dialogen med de äldre.

Undersökning under Bostadsmarknadsdagen,
delar av näringslivet

Se sammanställning av svaren från Bostadsmarknadsdagen

Kommande dialoger

Samråd om Överiktsplan 2050

Under samrådet kring förslaget till ny översiktplan kommer alla Karlstadsbor att få vara med och tycka till. Samrådet beräknas till våren/sommaren 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Kommunens kontaktpersoner

Ann-Catrin Kärnä, projektledare
Ulf Rosenqvist, biträdande projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.