Sandbäcken - tillbyggnad av polisens lokaler och ny utryckningsväg

Byggnation pågår

Polisen behöver bygga om och till sina lokaler och räddningstjänsten behöver förbättrad utryckningsväg, bland annat genom att kunna rycka ut direkt till E18. Nu utreder kommunen hur detta kan ske på bästa sätt samtidigt som man skapar en trevlig entré till Norra fältet och Sandbäckstjärnet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger inom stadsdelen Sandbäcken cirka 1,5 km norr om Karlstads centrum, inom ett område omgivet av järnvägen, Nya Depåvägen/Infanterigatan, E18 och Norra fältet.

Syftet

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bygga till polishuset och anlägga en ny utryckningsväg direkt till E18, samt att skapa en entré till Norra fältet.

Vad innebär planen?

Planen innehåller byggrätt för kontor i tre våningar för den befintliga delen av polishuset samt planerad tillbyggnad i sydväst, samt byggrätt i fyra våningar som möjliggör tillbyggnad i den östra delen. Utryckningsvägen från räddningsstationen, som även nyttjas av polisen, flyttas närmare bäcken Sandbäcken och ska utgöra gemensamhetsanläggning. Den befintliga förbindelsen över bäcken till Norra fältet tas bort och ersätts med parkmark utmed bäcken. Polisens nuvarande parkering vid bäcken flyttas till väster om utryckningsvägen. Ett parkeringsområde för allmän parkering skapas på Norra fältet utmed Infanterigatan. Detta utgör entré till fältet. Befintlig dunge vid Infanterigatan ges skydd som naturmark. Mellan Infanterigatan och E18 skapas ett trafikområde för anläggande av en utryckningsväg med direkt påfart på E18 i södergående riktning.

Under våren 2018 var planförslaget på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 § ägde rum under juli-augusti 2019. Inkomna synpunkter med kommentarer och förslag till ändringar med anledning av dem redovisas i granskningsutlåtandet.

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Tidplan

  • Planförslaget har varit föremål för samråd från den 16 april till den 25 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 30 augusti 2019.
  • Planförslaget antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 13 november 2019.
  • Planen vann laga kraft den 6 december 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

 

Ny utryckningsväg för räddningsstjänsten och parkeringsyta på Norra Fältet

Polishuset kommer att byggas om. För att nya kontorsbyggnader ska få plats behöver den befintliga utryckningsvägen från räddningstjänsten flyttas och fjärrvärmeledningar bytas ut.  

Den nya utryckningsvägen byggs där det idag finns en parkering för besökare och anställda på polishuset. Därför har en ny större, asfalterad parkeringsyta anläggas på Norra fältet med ca 150 platser. För att få en säker passage över utryckningsvägen har den befintliga bron över Sandbäcken rivits så att gående endast kan korsa utryckningsvägen vid Infanterigatan. Arbetet med att flytta utryckningsvägen och anlägga en ny parkering kommer pågå mellan maj och december 2020.  

Besökare och personal till räddningstjänsten, SOS, Kriminalvården och ambulansen kommer under entreprenaden att behöva anpassa sig till avstängningar och arbetsområden. Verksamheterna ska dock kunna bedriva sin ordinarie verksamhet utan större störningar. Befintlig utryckningsväg till räddningstjänsten ska vara i drift under hela entreprenaden. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Polishuset och ny utryckningsväg, Brandstationen 2 m fl

Vem bygger?

Skandrenting (Norra Fältet KB)

Karlstads kommun - ny utryckningsväg och p-yta

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.