Segerstad- bekräftelse av pågående markanvändning

Förslag

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Randviken 1:31 och 1:39.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget mellan Klenstadviken och Randviken, cirka 12 kilometer väster om Karlstad.
Fastigheterna nås via en grusväg från norr, cirka 3,5 kilometer söder om E 18. Från fastigheterna nås Vänern endast via mindre stigar.
Syftet med detaljplanen är att bekräfta nuvarande markanvändning för fastigheterna Randviken 1:31 och 1:39.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan är nu ute på samråd, enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Inför det fortsatta arbetet detaljplanen önskar stadsbyggnadsförvaltningen få in godkännande, alternativt yttrande från berörda fastighetsägare.
Om samtliga godkänner samrådsförslaget kan planförslaget komma övergå i ett begränsat planförfarande vilket innebär att planförslaget kan antas direkt efter samrådet. Kommer det in synpunkter på förslaget som medför att förslaget ändras väsentligt kommer samrådet att följas av ett kortare granskningsskede på minst två veckor.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 14 maj och 12 juni 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 12 juni 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådstiden kan komma att förlora
rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor och information om planförslaget kontakta Lena Prieditis,
lena.prieditis@karlstad.se telefon: 054-540 45 05

Ni kan även kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plankarta med bestämmelser 524 kB
Planbeskrivning 501 kB

Fakta för projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Randviken 1:39

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Lena Prieditis, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.