Skoghallsvägen - Ny cirkulationsplats vid Kartberget

Planerad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen Ullebergsleden/Skoghallsvägen. Trafikplatsen möjliggör att trafik från den planerade bron över västra älvgrenen kan anslutas till befintlig infrastruktur.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Området ligger inom i korsningen mellan Skoghallsvägen och Ullebergsleden. Området är cirka 1600 kvadratmeter och ägs av Karlstads kommun.

Vad innebär planen?

För att ansluta den planerade nya Kartbergsbron över västra älvgrenen till befintlig infrastruktur föreslås att korsningen mellan Skoghallsvägen och Ullebergsleden/Södra Förbindelsen flyttas längre söderut jämfört med dagens korsning. När Ullebergsleden väster om Skoghallsvägen flyttas längre söderut innebär det att ytor som idag utgörs av gräsytor och delar av en träddunge ersätts med den nya sträckningen av Ullebergsleden och att dagens Ullebergsled istället kan utformas som gröna ytor med plats för gång- och cykeltrafik. Planen innebär att dagens trevägskorsning ersätts med en cirkulationsplats med möjlighet till fyra anslutningar.

För att kunna ansluta befintliga gator till en kommande bro över västra älvgrenen föreslås att trafikplatsen höjs och läggs på en högre marknivå. Höjningen av mark innebär att de gång- och cykelkopplingar som planeras i anslutning till cirkulationsplatsen föreslås separerade från biltrafiken med läge under trafikplatsen.

Busshållplatser för stads- respektive länstrafik planeras dels intill den nya bron öster om Skoghallsvägen och dels utmed Skoghallsvägen norr om den nya cirkulationsplatsen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Under slutet av 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Under hösten 2019 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet..

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 17 oktober - 19 november 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning 26 september - 17 oktober 2019.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 8 januari 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för cirkulationsplats vi Kartberget

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson