Rud - fler bostäder på Rud

Ska utredas
Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Handlingar

Plan PM 625 kB

Bakgrund

Fastighetsägaren till Lysen 2 har begärt planbesked för att ändra detaljplanen så att man kan uppföra bostäder på fastigheten utöver den restaurang som finns på platsen idag.

Gällande planer

Gällande detaljplan medger bensinstation, restaurang och viss handel. Detaljplanen vann laga kraft 1990. Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för restaurang i ett plan. Byggnaden omges av parkering och naturmark. I direkt anslutning ligger Ruds centrum med utbud av service, i övrigt omges området av bostäder.

Bedömning

För Ruds centrum pågår planering för att komplettera centrumområdet med ett stort antal nya bostäder utöver det centruminnehåll som finns redan idag. Med fördel kan utvecklingen av aktuell fastighet inordnas i det pågående planarbetet. En komplettering med bostäder inom den aktuella fastigheten bedöms var möjlig.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Buller
  • Parkering

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Lysen 2

Vem äger marken?

Privat

Vem önskar bygga?

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.